Imieniny i data

Dzisiaj jest: 28 Luty 2021    |    Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary

14

paź

Statut Drukuj
O nas - O nas
STATUT OSIEDLA LIKUSY

 

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Osiedle Likusy jest jednostką pomocniczą miasta Olsztyna.

 1. Mieszkańcy osiedla tworzą z mocy niniejszego Statutu wspólnotę samorządową osiedla.
 2. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o osiedlu, należy przez to rozumieć osiedlową wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

§ 2. Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają: 1)Prezydent – Prezydent Olsztyna;

 1. Gmina, Miasto- należy przez to rozumieć GminęOlsztyn;
 2. gminne jednostki organizacyjne – jednostki organizacyjne MiastaOlsztyna;
 3. osiedle - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą MiastaOlsztyna;
  1. Rada Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Olsztyna, będącą organem stanowiącym i kontrolnym MiastaOlsztyna;
  2. Przewodniczący - należy przez to rozumieć Przewodniczącego RadyOsiedla;
  3. Zastępca Przewodniczącego - należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego Rady Osiedla;
  4. sekretarz - należy przez to rozumieć sekretarza Rady Osiedla;
  5. skarbnik - należy przez to rozumieć skarbnika Rady Osiedla;

10)Statut - należy przez to rozumieć StatutOsiedla;

11)Zwykła większość głosów – ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów

„przeciw”;

 1. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady osiedla – jest wówczas, gdy podczas głosowania całkowita liczba głosów oddanych za wnioskiem jest większa niż połowa, ustalonego zgodnie z § 16 ust. 1 statutu, składuRady;

13)stałe zamieszkanie – należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałegopobytu.

§ 3. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Granice osiedla Likusy określa mapa wraz z opisem przebiegu granic, stanowiąca załącznik do Statutu Miasta Olsztyna.

ROZDZIAŁ II

 

Zakres działania i zadania samorządu osiedla

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla, współpraca z organami samorządowymi miasta Olsztyna oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

§ 6. Do zakresu działania samorządu osiedla należą sprawy o znaczeniu publicznym niezastrzeżone ustawami, Statutem Miasta Olsztyna lub uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów.

§ 7. Do zadań samorządu osiedla należy:


 1. opiniowanie:
  1. projektów aktów prawa miejscowego, o ile dotyczą danej społeczności osiedlowej, np. regulaminów targowisk, parkingów (z wyjątkiem przepisów porządkowych wydawanych przez Prezydentaw przypadkach niecierpiącychzwłoki),
  2. planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenu danegoosiedla,
  3. inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu komunikacjimiejskiej,
   1. projektów i lokalizacji obiektów, zwłaszcza w dziedzinie handlu, usług, małej architektury i podstawowej infrastruktury osiedla,
   2. wnioskowanie do organów gminy,gminnych jednostek organizacyjnych oraz terenowych organów administracji rządowej i innych jednostek funkcjonujących na tereniew sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla, a wszczególności:
    1. lokalizacji obiektów przemysłowych,handlowych,
    2. związanych z zakładaniem, likwidacją oraz funkcjonowaniem żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek służby zdrowia i opiekispołecznej,
    3. związanych z zakładaniem i działalnością instytucji kultury oraz obiektówsportowo-rekreacyjnych,
 2. współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla,
 3. współpraca z właścicielami i zarządcami budynków, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi oraz zakładami opiekizdrowotnej,
 4. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności w zakresie budowy ciągów wodno-kanalizacyjnych, utrzymania porządku i czystości oraz ochronyzieleni),
 5. wspieranie inicjatywspołecznych,
 6. współpraca z organami samorządowymi spółdzielnimieszkaniowych,
  1. współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego i pomoc przy organizowaniu ich spotkań       z mieszkańcamiosiedla,
  2. mediacja sporów sąsiedzkich, w tym możliwość powoływania komisjipojednawczej,

10)pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacjispołecznych,

11)realizacja zadań przejętych od gminy i gospodarowanie przekazanymmieniem,

12)wspieranie i stymulowanie pomocy społecznej, w tym informowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie o konieczności udzielenia pomocyspołecznej.

§ 8. 1. Opinie, o których mowa w § 7 pkt. 1 wydawane są w formie uchwał Rady Osiedla w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Rada Osiedla nie wyrazi swojej opinii, to uznaje się, że nie skorzystała       z przysługującego jej uprawnienia i wniosek jest akceptowany w wersji przedstawionej przez organgminy.

 1. W uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia pilnej decyzji wnioskodawca może oczekiwać wrażenia opinii w czasie nie przekraczającym 3 dni. W powyżej sytuacji wnioskodawca kieruje do RO wniosek wraz z uzasadnieniem konieczności wyrażenia opinii w trybiepilnym.
  1. Wnioski i opinie kierowane do terenowych organów administracji rządowej są traktowane jako wyrażane w imieniu społecznościlokalnej.
  2. Rada Osiedla otrzymuje w terminie 14 dni pisemną informację o stanowisku właściwych organów gminy, gminnej jednostki organizacyjnej lub wydziałów Urzędu Miasta w sprawie wniosków lubopinii.
  3. W przypadku, gdy stanowisko właściwej gminnej jednostki organizacyjnej lub wydziałów Urzędu Miasta jest odmienne od opinii Rady Osiedla, sprawę rozstrzyga Prezydent Olsztyna. Jeżeli podtrzyma stanowisko właściwej gminnej jednostki organizacyjnej lub wydziałów Urzędu Miasta, powiadamia o tym pisemnie Radę Osiedla w terminie 14dni.

§ 9. 1. W celu utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Rada Osiedla organizuje dyżury swoich członków w siedzibie Rady Osiedla. Rada osiedla może w uchwale określić dodatkowo inne formy utrzymywania stałej łączności zmieszkańcami.

2.Wnioski z dyżurów są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub Rady Osiedla.

§ 10. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości osiedla następuje w drodze współdziałania międzyosiedlowego oraz współdziałania z organami gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 11. 1. Na wniosek Rady Osiedla lub za jej zgodą Gmina może przekazać osiedlu realizację zadań


własnych, za wyjątkiem zadań zastrzeżonych ustawami do wyłącznej kompetencji właściwych organów gminy.

2. Decyzja taka podejmowana jest odrębną uchwałą Rady Miasta na podstawie szczegółowego porozumienia pomiędzy stronami.

§ 12. Porozumienie, o którym mowa w § 11, powinno zawierać:

 1. rodzaj i zakres przekazywanychzadań,
  1. sposób ich realizacji ikontroli,
  2. sposób i źródłafinansowania,
  3. czas trwania i sposób rozwiązywaniaporozumienia,
  4. sposób zarządzania i korzystania z mienia komunalnego w przypadku, gdy realizacja zadań wymaga przekazaniamienia.

ROZDZIAŁ III

 

Organy osiedla

§ 13. Organami osiedla są:

 1. RadaOsiedla,
 2. ZarządOsiedla.

§ 14. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym w osiedlu.

§ 15. 1. Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata od dnia wyboru.

 1. Zasady i tryb wyboru Rady Osiedla określa regulamin wyborów do samorządu osiedla stanowiący załącznik do niniejszegoStatutu.
  1. Kadencja Rady Osiedla może być skrócona lub przedłużona (na czas do 3 m-cy) uchwałą RadyMiasta.

§ 16. 1. Liczba członków Rady Osiedla ustalana jest na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

 1. o samorządziegminnym.

2. Członkowie Rady Osiedla otrzymują legitymację wystawioną przez Przewodniczącego Rady Miasta.

§ 17. 1. Do właściwości Rady Osiedla należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla,         a wszczególności:

 1. wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady Osiedla oraz Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków,
 2. stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalnośi dokonywanie okresowych ocen pracy ZarząduOsiedla,
 3. zwoływanie zebrań mieszkańców osiedla co najmniej raz wroku,
 4. wyrażanie opinii w sprawach, o których mowa w § 7 pkt.1,
 5. występowanie z wnioskami w sprawach określonych w § 7 pkt.2,
 6. uchwalanie planów pracy RadyOsiedla,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań od organówgminy,
  1. uchwalanie planów finansowych i wydatkowanie środków następuje w ramach kwot określonych uchwałą budżetową Rady Miasta Olsztyna na danyrok.
  2. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Rady Osiedla.
  3. Rada Osiedla może – w określonym zakresie – upoważnić Zarząd Osiedla do wydawania opinii i składania wniosków, o których mowa w § 7 pkt. 1 i2.

§ 18. 1. Dla realizacji funkcji kontrolnych w osiedlu Rada Osiedla wybiera ze swego składu komisję rewizyjną w liczbie 3 osób, w tym Przewodniczacego komisji.

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Osiedla pod względem legalności, gospodarności, celowości orazrzetelności.
  1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na wniosek RadyZ czynności kontrolnych, każdorazowo Radzie Osiela oraz Przewodniczącemu Rady Miasta przedstawiany jest protokółpokontrolny.


§ 19. 1. Rada Osiedla może powoływać stałe i doraźne komisje problemowe lub zespoły do realizacji określonych zadań.

 1. Zakres działania komisji problemowych i doraźnych określa Rada Osiedla w uchwale o ichpowołaniu.
  1. W skład komisji i zespołów wchodzą członkowie RadyOsiedla.
  2. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady Osiedla w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu komisji lubzespołu.
  3. Przewodniczącego komisji lub zespołu wybiera i odwołuje Rada Osiedla, spośród członków Rady Osiedla, zwykłą większością głosów w głosowaniujawnym.

§ 20. 1. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 1. Na wniosek Zarządu Osiedla lub 1/4 składu Rady Osiedla Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Osiedla w terminie 7 dni od daty złożeniawniosku.
  1. Posiedzenie Rady Osiedla może być również zwołane w trybie § 46 niniejszegoStatutu.

§ 21. 1. Uchwały Rady Osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady ustalonego zgodnie z § 16 ust. 1 statutu w głosowaniu jawnym chyba, że inny przepis niniejszego statutu stanowi inaczej.

 1. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, gdy wymagana jest zwykła większość oraz „za”     i sumy głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”, gdy wymagana jest bezwzględna większość,w głosowaniu jawnym głos Przewodniczącego obrad, a w głosowaniu tajnym następuje powtórne głosowanie. Powtórzenie się wyniku w drugim tajnym głosowaniu oznacza, że uchwała nie zostałapodjęta.
  1. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w Statucieosiedla.

§ 22. 1. Z posiedzenia Rady Osiedla sekretarz Rady sporządza protokół, który należy dostarczyć w terminie 7 dni do Biura Rady Miasta.

2. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołów i robienia notatek.

§ 23. Rada Osiedla może uchwalić swój wewnętrzny regulamin obrad dla usprawnienia prowadzenia posiedzeń Rady Osiedla, jej Zarządu i komisji.

§ 24. Członkowie Rady Osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 25. Przewodniczącemu i sekretarzowi lub skarbnikowi Rady Osiedla przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

§ 26. Członkowie Rady Osiedla obowiązani są brać udział w pracach Rady Osiedla oraz w pracach organów gminy, do których zostali przez Radę Osiedla desygnowani.

§ 27. Członek Rady Osiedla ma obowiązek wyłączyć się od udziału w rozpatrywaniu sprawy,         w której stroną jest on sam, jego krewni i powinowaci do drugiego stopniawłącznie.

§ 28. 1. Organem wykonawczym samorządu osiedla jest Zarząd osiedla.

 1. Zarząd osiedla liczy od 7 do 9 osób. Członkami Zarządu nie mogą być małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, krewni, powinowaci do drugiego stopniawłącznie.
 2. W skład Zarządu Osiedla wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz pozostali członkowieZarządu.
  1. Przewodniczenie radom osiedla jest ograniczone w czasie do dwóch kadencji nieprzerywalnego pełnienia tej samejfunkcji.
  2. Ponowne przewodniczenie radzie osiedla nastąpić może po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję zgodnie z § 15 ust.1.
  3. Przewodniczącego Rady Osiedla, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu, wybiera się w oddzielnym tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowego składuRady.
   1. Pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Osiedla w głosowaniu tajnym zwykłą większościągłosów.
    1. RadaOsiedlamożeodwołaćZarządlubposzczególnychjegoczłonków,jeżeliichdziałalnośćnaraża


na szkodę interesy osiedla lub jest sprzeczna z prawem.

 1. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów składu Rady Osiedla ustalonego zgodnie z § 16 ust. 1 statutu, po zapoznaniu się z opinią jej komisji rewizyjnej, na następnym posiedzeniu po posiedzeniu, na którym złożono wniosek oodwołanie.
 2. W razie odwołania całego składu Zarządu Osiedla, Rada Osiedla wybiera w ciągu jednego miesiąca nowy Zarząd. Do czasu wyboru nowego Zarządu, Komisja Prawa i Samorządności Rady Miasta powierza pełnienie obowiązków pełnomocnikowi. Pełnomocnikiem może być członek Rady Osiedla niebędący członkiem Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej RadyMiasta.
 3. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Rada Osiedla podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów głosowaniu jawnym nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożeniarezygnacji.

12.Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami komisji rewizyjnej RadyOsiedla.

§ 29. Po upływie kadencji Rady Osiedla Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§ 30. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Rady Osiedla i zadania samorządu osiedla określone niniejszym Statutem oraz innymi przepisami prawa w przerwach między posiedzeniami Rady Osiedla, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Osiedla.

2. Do zadań Zarządu osiedla należy w szczególności:

 1. przygotowywanie posiedzeń RadyOsiedla,
 2. przygotowywanie projektów uchwał RadyOsiedla,
 3. określanie sposobu wykonywaniauchwał,
  1. gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi uchwałą budżetową Rady Miastana dany rok oraz mieniem przekazanym samorządowi osiedla w zarząd lubużyczenie,
  2. wyrażanie opinii oraz składanie wniosków w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla z upoważnienia Rady Osiedla (§ 17 ust. 2 niniejszego Statutu) oraz we wszystkich pozostałych sprawach dotyczących osiedla.

§ 31. 1.Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Przewodniczącego Rady Osiedla lub jego Zastępcę.

 1. Zarząd Osiedla podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 statutowego składuZarządu.
  1. Z posiedzenia Zarządu sekretarz osiedla sporządzaprotokół.

§ 32. 1.Do zadań Przewodniczącego Rady Osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu Osiedla, należy:

 1. zwoływanie posiedzeń organów samorządu osiedla oraz ichprowadzenie,
 2. reprezentowanie organów samorządu osiedla wobec organów gminy oraz nazewnątrz,
 3. organizowanie i koordynowanie prac samorząduosiedla,
 4. kierowanie realizacją uchwał organów samorządu osiedla w odniesieniu doosiedla,
 5. podpisywanie uchwał Rady Osiedla i ZarząduOsiedla,
  1. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia społecznościosiedlowej,
   1. potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców osiedla wymagają przepisyprawa,
   2. występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tymzakresie,
    1. stosowanie w ramach osiedla przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z Zasadami prowadzenia gospodarki finansowej Rad Osiedli MiastaOlsztyna.
     1. występowanie do Rady Miasta w imieniu samorządu osiedla o uwzględnienie wydatków osiedla w budżeciemiasta.

2. Członkowie Zarządu Osiedla mogą brać udział w sesjach Rady Miasta i pracach jej komisji na zasadach określonych Regulaminem Rady Miasta.

§ 33. 1. Rada Osiedla w ramach kwot określonych i przyznanych uchwałą budżetową Rady Miasta Olsztyna na dany rok może przyznać Przewodniczącemu dietę będącą rekompensatą poniesionych przez niego kosztów związanych ze sprawowaniem funkcji (np. kosztów rozmów telefonicznych) w wysokości ustalonej odrębną


uchwałą Rady Osiedla.

2. Dieta nie jest wypłacana w czasie przerwy wakacyjnej, o ile Rada Osiedla poprzez podjęcie stosownej uchwały ustali taką przerwę w pracy Rady.

ROZDZIAŁ IV

 

Mienie osiedla

§ 34. Samorząd osiedla gospodaruje przekazanymi mu składnikami mienia komunalnego, którymi są:

1)lokal, będący siedzibą organów osiedla przekazany przez Prezydenta Olsztyna wużyczenie,

2)nieruchomości, które mogą być w szczególnie uzasadnionych społecznie okolicznościach przekazane w zarząd decyzją Prezydenta Olsztyna zgodnie z przepisami ustawy o gospodarcenieruchomościami,

4) inne składniki mienia komunalnego stanowiące wyposażenie siedziby organów samorządu osiedla.

§ 35. 1. Samorząd osiedla gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.

 1. Przekazanego mienia nie wolno odstępować   osobom trzecim bez zgody PrezydentaOlsztyna.
 2. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla obowiązany jest rozliczyć się z przekazanego mienia protokołem zdawczo-odbiorczym nowo wybranemuZarządowi.
  1. Zarząd Osiedla ponosi odpowiedzialność za przekazane mienie samorządowiosiedla.

ROZDZIAŁ V

 

Gospodarka finansowa

§ 36. 1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.

 1. W budżecie miasta wyodrębnia się środki finansowe na działalnośćosiedla.
  1. Organy osiedla dysponują tymi środkami samodzielnie, zgodnie z ichprzeznaczeniem.

§ 37. Rada Miasta środki na działalność Rady Osiedla przyznaje na podstawie planu finansowego przyjętego Uchwałą Rady Miasta Olsztyna na dany rok, uwzględniając przy tym projekt zadań i programów wskazany w § 39 ust. 1, oraz koszty związane z funkcjonowaniemRady.

§ 38. 1. Nadzór bieżący nad wydatkami budżetowymi osiedla pełni Biuro Rady Miasta.

 1. Obsługę finansowo-księgową osiedla prowadzi Wydział Finansów UrzęduMiasta.
 2. Zasady i tryb wykorzystywania środków finansowych przez Radę Osiedla określa PrezydentOlsztyna.

§ 39. 1.Rada Osiedla opracowuje projekt zadań i programów, w tym inwestycyjnych, którego celem jest osiągnięcie określonego rezultatu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców osiedla i przedkłada go Prezydentowi Olsztyna w terminie ustalonym przez Prezydenta Olsztyna.

 1. Prezydent Olsztyna, przygotowując projekt budżetu miasta w zakresie inwestycji miejskich bierze pod uwagę propozycje osiedla, o których mowa w ust.1.

§ 40. Kontrolę finansową działalności osiedla sprawuje skarbnik Miasta oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

ROZDZIAŁ VI

 

Współpraca samorządu osiedla i samorządu miasta Olsztyna oraz nadzór nad działalnością osiedla

§ 41. 1. Osiedle jako jednostka pomocnicza miasta prowadzi ścisłą i bieżącą współpracę z organami miasta.


podstawowym ciałem opiniodawczym i doradczym dla Rady Miasta we wszystkich sprawach dotyczących obszaru działania osiedla.

§ 42. Miasto   zobowiązane jest   udzielić   pomocy i   wsparcia osiedlowym inicjatywom społecznym, a wszczególności:

 1. udzielić organizacyjnej i merytorycznej pomocy grupom inicjującym samorządnośćosiedlową,
 2. zapewnić pomieszczenie na działalność Rady Osiedla oraz niezbędne wyposażenie dla funkcjonowania samorząduosiedla,
 3. zapewnić środki finansowe na realizację zadań statutowych samorząduosiedla,
  1. współpracować z organami osiedla w zakresie bieżącej informacji dotyczącej żywotnych spraw osiedla, zapraszać przedstawicieli samorządu osiedla na posiedzenia komisji Rady Miasta, jeżeli jest rozpatrywana sprawa istotna dla mieszkańcówosiedla,
  2. rozpatrywać wszystkie merytorycznie uzasadnione wnioski i postulaty samorząduosiedla.

§ 43. 1. Bieżąca współpraca samorządu osiedla i Miasta realizowana powinna być w pierwszej kolejności poprzez radnych z okręgu wyborczego, na obszarze którego działa samorząd osiedla.

 1. Rada Miasta współpracuje z samorządem osiedla poprzez Komisję Prawa i Samorządności RadyMiasta.
  1. Obsługę biurową kontaktów samorządu osiedla z Miastem prowadzi Biuro RadyMiasta.

§ 44. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów osiedla z ramienia Rady Miasta sprawuje Komisja Prawa i Samorządności w zakresie zgodności z prawem oraz Komisja Rewizyjna na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Działalność Rady Osiedla kontroluje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

§ 45. 1. Uchwały organów osiedla wraz z listą obecności przekazywane są w terminie 7 dni od daty ich podjęcia do Biura Rady Miasta.

 1. Uchwała organu osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka organ nadzoru jakim jest Komisja Prawa i Samorządności Rady Miasta w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.
  1. Organ nadzoru wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały może wstrzymać jejwykonanie.
   1. W przypadku, gdy uchwała organu osiedla narusza zasady gospodarności, rzetelności i celowości organ nadzoru może wstrzymać jej wykonanie i przekazać sprawę samorządowi osiedla do ponownego rozpatrzenia wskazując zaistniałe uchybienia i termin załatwieniasprawy.

§ 46. 1. Przewodniczący Rady Miasta lub Komisja Prawa i Samorządności mogą zwołać w ciągu 7 dni posiedzenie Rady Osiedla przedstawiając w pisemnym zawiadomieniu porządek obrad.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi radny wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Przewodniczący Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta.

§ 47. Samorząd osiedla składa pisemne sprawozdanie z rocznej działalności rady osiedla nie później niż do końca   stycznia   następnego   roku.   Sprawozdanie   przedstawiane   jest   na   posiedzeniu   Komisji   Prawa   i Samorządności RadyMiasta.

§ 48. W razie powtarzającego się naruszania przez organy osiedla uchwał organów oraz innych przepisów prawa, Rada Miasta, po uprzednim przedstawieniu zarzutów i wezwaniu do niezwłocznej poprawy sytuacji, może rozwiązać organy osiedla przed upływem kadencji.

ROZDZIAŁ VII

 

Postanowienia końcowe

§ 49. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się ustawę z dnia 8 marca 1990 r.          o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta Olsztyna, o ile nie powoduje to wkraczania organów osiedla         w wyłączne kompetencje organówMiasta.

2. W przypadkach spornych interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Rady Miasta.


§ 50. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników wyborów wosiedlu.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla prowadzi członek zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do samorządu osiedli, powołanego przez Prezydenta Olsztyna.


Załącznik do statutu osiedla

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU OSIEDLA ROZDZIAŁ I

 

Zasady ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady ogólne i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla jako organu jednostki pomocniczej miasta.

§ 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom osiedla, którym przysługuje takie prawo, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - kodeks wyborczy.

§ 3. Wybory do samorządu osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór członka rady osiedla następuje zwykłą większością głosów.

§ 4. 1. Z inicjatywą przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedla mogą wystąpić mieszkańcy osiedla w liczbie równej co najmniej czterokrotnej liczbie członków radyosiedla.

2. Prezydent Olsztyna zarządza wybory do Rady Osiedla w terminie 90 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku mieszkańców

ROZDZIAŁ II

 

Zarządzanie wyborów i czynności przygotowawcze

§ 5. 1. Wybory do Rady Osiedla zarządza Rada Miasta w drodze uchwały.

 1. Pierwsze wybory odbywają się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwało powołaniu osiedla jako jednostki pomocniczej miasta.
  1. Kolejne wybory do Rady Osiedla odbywają się nie później niż na jeden miesiąc przed upływem kadencji poprzedniej RadyOsiedla.
  2. W przypadku przedłużenia lub skrócenia przez Radę Miasta kadencji organów osiedla lub ich rozwiązania przed upływem kadencji, ponowne wybory powinny być przeprowadzone nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia upływu kadencji określonego w uchwale RadyMiasta.
  3. Uchwała o zarządzeniu wyborów do Rady Osiedla podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń UrzęduMiasta.

§ 6. 1 Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli powołuje Prezydent Olsztyna.

 1. Członków zespołu powołuje się spośród radnych Rady Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta Olsztyna.
 2. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 7. Do zadań zespołu ds. przeprowadzania wyborów do rad osiedli należy:

 1. sprawdzenie istnienia merytorycznych i formalnych podstaw do wyboru samorządu osiedla zgodnie ze StatutemMiasta,
 2. ustalenie liczby mandatów do Rady Osiedla w zależności od liczbymieszkańców,
  1. podział na rejony wyborcze, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na liczbę mieszkańców w osiedlu lub specyfikę demograficzno - przestrzenną osiedla oraz rozdział mandatów w utworzonychrejonach,
  2. określenie kalendarzawyborczego,
  3. powiadomienie mieszkańców osiedla o terminach zebrań wyborczych oraz ichzwoływanie,
   1. współdziałanie   z    grupą    inicjatywną   lub    przedstawicielami   ustępującego   samorządu   osiedla w przeprowadzeniu zebrańwyborczych,
   2. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
   3. rozpatrywanie protestówwyborczych,
   4. ogłaszanie wyników wyborów do RadyOsiedla.


ROZDZIAŁ III

 

Zebrania wyborcze

§ 8. Wyboru Rady Osiedla dokonuje się na zebraniach wyborczych, które odbywają się w osiedlu.

§ 9. 1. Osiedle w celu przeprowadzenia wyborów może być podzielone na rejony wyborcze. Dotyczy to osiedli dużych, liczących powyżej 4.000 mieszkańców, jeżeli podział osiedla uzasadniony jest jego specyfiką demograficzno - przestrzenną.

2. Przy podziale osiedla na rejony wyborcze należy dokonać rozdziału mandatów przypadających na dany rejon wyborczy.

§ 10. Zebranie wyborcze zwołuje Prezydent, we współdziałaniu z grupą inicjatywną lub ustępującym samorządem osiedla.

§ 11. 1. Miejsce i termin zebrania wyborczego ustala się w taki sposób, aby było najdogodniejsze dla mieszkańców osiedla.

 1. O terminie i miejscu zebrania wyborczego zawiadamia się mieszkańców na 7 dni przed zebraniem wyborczym.
 2. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym następuje poprzez prasę lokalną, wywieszenie ogłoszeń     w miejscach publicznych i najczęściej uczęszczanych na osiedlu oraz w inny sposób zwyczajowoprzyjęty.
  1. W lokalu wyborczym wywieszasię:
  2. zawiadomienie owyborach,
  3. regulamin wyborów do samorząduosiedla,
  4. statutosiedla,
  5. uchwałę Rady Miasta Olsztyna o zarządzeniu wyborów.

§ 12. Zebraniu wyborczemu przewodniczy członek zespołu, o którym mowa w § 6, lub Przewodniczący ustępującej Rady Osiedla.

§ 13. Celem zebrania wyborczego jest:

1)zapoznanie mieszkańców osiedla z zadaniami i celami działania samorząduosiedla,

2)zapoznanie mieszkańców osiedla z regulaminem wyborów do samorządu osiedla oraz statutem Rady Osiedla,

 1. zgłaszanie kandydatów do RadyOsiedla,
 2. dokonaniewyborów.

§ 14. 1. Zebranie uważa się za prawomocne, przy zachowaniu quorum równego co najmniej czterokrotnej liczbie wybieranych członków Rady Osiedla.

 1. W razie braku quorum, o którym mowa w ust.1 zebranie należy powtórzyć w drugim terminie, na którym wybory odbywają się przy zachowaniu quorum równego co najmniej dwukrotnej liczbie wybieranych członków RadyOsiedla.
  1. Jeżeli wybór Rady Osiedla w trybie określonym w ust. 1-2 okaże się niemożliwy, ponownych wyborów w danej kadencji z inicjatywy Rady Miasta nie przeprowadzasię.

§ 15. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz protokolant.

§ 16. 1. Kandydatów na członków Rady Osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym.

 1. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupymieszkańców osiedla, organizacji społecznych     i instytucji działających na obszarzeosiedla.
  1. Kandydatmusiwyrazićzgodęnakandydowanieidokonaćautoprezentacjiorazwypełnićoświadczenie


o wyrażeniu zgody na kandydowanie i posiadanie prawa wybieralności na danym osiedlu. Kandydat składa   na oświadczeniu własnoręczny podpis idatę.

 1. Liczba kandydatów jestnieograniczona.

§ 17. Po zgłoszeniu kandydatów dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru trzyosobowej komisji skrutacyjnej, która przed przystąpieniem do głosowania sprawdza prawidłowość sporządzenia kart do głosowania, rozdaje karty do głosowania, przeprowadza tajne głosowanie, oblicza głosy i ogłasza wyniki głosowania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca oraz najbliższy członek rodziny osoby kandydującej.

§ 18. 1. W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy.

2. Przed głosowaniem obecni na zebraniu wyborczym mieszkańcy wpisują się na listę obecności, stanowiącą jednocześnie oświadczenie o miejscu zamieszkania, z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Lista ta stanowi podstawę do ustalenia quorum i uznania prawomocności zebraniawyborczego.

§ 19. 1. Karta do głosowania obejmuje:

 1. przedmiot i datę przeprowadzeniagłosowania,
 2. nazwiska i imiona kandydatów w porządkualfabetycznym,
 3. pouczenie o sposobiegłosowania.

2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie oraz powinna być opatrzona okrągłą pieczęcią Rady Miasta.

§ 20. Na karcie do głosowania głosujący skreślają z listy kandydatów co najmniej tyle nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę miejsc mandatowych. Skreślenie mniejszej liczby nazwisk powoduje nieważność głosu.

§ 21. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów (protokół komisji skrutacyjnej, karty do głosowania) komisja skrutacyjna przekazuje zespołowi ds. przeprowadzania wyborów do rad osiedli.

§ 22. Wyniki wyborów do Rady Osiedla ogłasza się w osiedlu w sposób zwyczajowo przyjęty (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.).

ROZDZIAŁ IV

Ważność wyborów.

§ 23. 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów do Rady Osiedla każdy mieszkaniec osiedla mający czynne prawo wyborcze może wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszono postanowienia niniejszego regulaminu. Protest powinien być sporządzony na piśmie z podaniem zarzutów i ich uzasadnieniem

2. Protest rozpatruje zespół ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub jego uwzględnieniu.

§ 24. W razie uwzględnienia protestu Rada Miasta unieważnia wybory do Rady Osiedla i zarządza w ciągu trzech miesięcy od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

ROZDZIAŁ V

 

Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla i wybory uzupełniające

§ 25. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla następuje wskutek:

 1. śmierci,
 2. zrzeczenia sięmandatu,
 3. utraty prawawybieralności,
 4. zmiany w podziale miasta na osiedla powodującej wygaśnięcie mandatów członków danej radyosiedla,
 5. skrócenia kadencji radyosiedla,
  1. rozwiązania organów Rady Osiedla przed upływemkadencji,
  2. długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) nie uczestniczenia w pracach radyosiedla.
  3. O wygaśnięciu mandatów w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 1-3, 7 Rada Osiedla niezwłocznie zawiadamia RadęMiasta.
  4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla, Rada Osiedla stwierdzając wygaśnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność zamieszczenia kandydata naliście.
  5. W przypadku gdy brak jest możliwości uzupełnienia składu rady osiedla w sposób określony w ust. 3, Rada działa w zmniejszonymskładzie.
  6. W przypadku zmniejszenia składu Rady Osiedla przekraczającego połowę składu Rady ustalonego zgodnie z § 16 ust. 1 statutu, zawiesza się działalność organów osiedla do końcakadencji.


ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§ 26. Koszty związane z wyborami pokrywa się z budżetu miasta z wyłączeniem kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampaniąwyborczą.Zmieniony: środa, 30 listopada 2016 12:47
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de