Imieniny i data

Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysawa

01

cze

Protokół 2/2018 Drukuj
Terminarz - Terminarz

                                                       Protokół nr 2 /2018

z zebrania Rady Osiedla Likusy w dniu 5 marca 2018 r.

W zebraniu uczestniczyło 9 członków RO, dzielnicowy Policji Marek Kordowski                  i dzielnicowa Policji Kamila Bałdyga oraz dzielnicowa Straży Miejskiej Patrycja Krzywonos. Zebranie otworzył Przewodniczący RO Edward Nowakowski, który przywitał zebranych        i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Bezpieczeństwo na Osiedlu:

- działanie antysmogowe

- porządek na ulicy Bałtyckiej (w okolicy sklepu spożywczego Jana Antoniuka i ul. Letniskowej)

- przegląd osiedla (wiosenne porządki)

2. Spotkanie z Prezydentem Olsztyna w dniu 12.02.2018 r.

- dodatkowe bioodpady (worki brązowe)

- odbiór śmieci ponadgabarytowych co 3 miesiące

- w celu złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego musi być 0,1 % mieszkańców osiedla

(na naszym osiedlu min. 3 podpisy pod wnioskiem)

3. Spotkanie w ZDZiT w dniu 20.02.2018 r. w sprawie remontu nawierzchni chodników      w ciągu ul. Akacjowej i skrzyżowania z ul. Brzozową od strony ul. Świerkowej ze środków Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego przyznanych w 2018 r.

- Wycięcie suchego drzewa na plaży osiedlowej oraz przy ul. Jodłowej.

- Nawiezienie piasku na plaży osiedlowej oraz oczyszczenie brzegu jeziora tej plaży

- Wymiana piasku w piaskownicy na Osiedlowym Placu Zabaw przy ul. Bałtyckiej 45.

- Zebranie liści i porządek na Osiedlowym Placu Zabaw.

4. Podjęcie decyzji w sprawie niewykorzystanych środków na planowany w ubiegłym roku kulig.

5. Ustalenie miejsca i terminu imprezy z okazji Dnia Dziecka.

6. Ustalenie terminu imprezy Powitanie lata.

7. Przypomnienie ustaleń z poprzedniego zebrania:

- terminowe złożenie do Biura Rady Miasta protokołu z zebrań (w ciągu 7 dni)

- zamieszczanie protokołów z zebrań na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej RO Likusy przez sekretarza Danutę Piotrowicz i z-cę przewodniczącego Józefa Gołaszewskiego

8. Odpowiedź Prezydenta Olsztyna na pismo RO z dnia 12.07.2018 r. w sprawie przejazdu    na ul. Jeziornej

9. Dofinansowanie projektu ulicy Nowobałtyckiej i odpowiedź z PARP.

10. Złożenie zapotrzebowania w sprawie zakupu słodyczy, wody mineralnej i materiałów biurowych do Biura Rady Miasta.

11. Wolne wnioski

Następne zebranie wyznaczone jest na dzień 9.04.2018 r.

Ad. 1

W 2018 r. powołano II dzielnicową na naszym terenie – Kamilę Bałdygę tel. 887 883 739 – która obsługuje teren po lewej stronie ul. Bałtyckiej.

Dzielnicowy Marek Kordowski tel. 887 883 741 – obsługuje teren po prawej stronie ul. Bałtyckiej.

Siedziba dzielnicowych mieści się przy ul. Kapitańskiej 23.

Dzielnicowy przekazał zebranym, że do tej pory ustawa zakazująca picia alkoholu                w miejscach publicznych jedynie wymieniała lokalizacje, gdzie nie wolno spożywać trunków. Zakaz obejmował m.in. place, parki, ulice, ale np. o bulwarach nie było w nim mowy. Oznaczało to, że ustawodawca nie zakazywał picia np. nad Łyną. Teraz będzie inaczej. Nowelizacja, która wchodzi w życie 9 marca 2018 r. precyzuje miejsca objęte prohibicją. Całkowicie zakazuje spożywania alkoholu w miejscach publicznych.Jest tylko jeden problem. W przepisach brak jest konkretnej definicji miejsca publicznego. Przyjmuje się      na podstawie prawa budowlanego i przepisów regulujących monitoring, że chodzi o miejsce dostępne dla każdego. 

Na pewno będzie można wypić alkohol tylko w miejscach do tego przeznaczonych, np.          w ogródkach piwnych. Nowe uprawnienia dostaną również gminy, które same będą mogły decydować, ile punktów sprzedaży może znajdować się na ich terytorium, ile i na jakie alkohole zostaną wydane zezwolenia i czy monopolowe mogą sprzedawać napoje w nocy (między godziną 22 a 6). Nowelizacja obejmuje też alkohole poniżej 4,5 proc.

Nowe przepisy mogą uderzyć w sklepy całodobowe, spadnie też sprzedaż piwa. Wg obecnej definicji z 1973 r. miejsce publiczne to dosłownie wszystko. Może być to własny balkon,      na którym pije się alkohol, własny ogródek.

Dzielnicowy poinformował też wszystkich, iż RO Likusy winna wystąpić do Urzędu Miasta w sprawie możliwości parkowania samochodów należących do członków RO za budynkiem, w którym mieści się biuro RO, aby sytuacja z parkowaniem była oczywista. Winna być tam odpowiednia tabliczka z której będzie wynikało, że członkowie RO mogą tam parkować. Jedna z mieszkanek tego budynku zarzuciła członkowi RO, iż na tym terenie mogą parkować jedynie mieszkańcy.

Przewodniczący RO zaproponował członkom dokonanie przeglądu ulic osiedlowych pod względem porządku, sporządzenie protokołu i przekazanie go Straży Miejskiej.

Ad. 2

Przewodniczący RO poinformował zebranych, iż będzie wprowadzony 4- ty worek koloru brązowego na odpady z żywności i odbierany raz w tygodniu, zaś co 3 m-ce będą odbierane odpady ponadgabarytowe, a nie jak dotychczas 2 razy w roku. Najbliższy termin odbioru odpadów ponadgabarytowych wyznaczony jest na 20.03.2018 r.

W celu zgłoszenia projektu do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego wniosek winny podpisać minimum 3 osoby z osiedla tj. 0,1 % mieszkańców Likus. Później obowiązuje         2- stopniowa weryfikacja projektów do OBO

Ad. 3

Spotkanie w ZDZiT odbyło się w dniu 20.02.2018 r. Wygrał projekt remontu nawierzchni chodników w ciągu ul. Akacjowej po stronie parzystej począwszy od ul. Świerkowej.

- na I etap przeznaczono 178 tys. zł

- na II etap przeznaczono 164 tys. zł.

W I etapie będzie wykonany chodnik po parzystej stronie ul. Akacjowej (od strony ul. Świerkowej).

Jeżeli Osiedle Likusy dostanie dodatkowe środki finansowe od Gminy Olsztyn, to zostanie wykonany chodnik przy skrzyżowaniu ulicy Jodłowej z Kasztanową wzdłuż posesji należącej do pana Kilanowskiego, a pozostałe środki zostaną dołożone do OBO celem realizacji I etapu budowy chodnika przy ul. Akacjowej

Natomiast kilku członków RO zaproponowało budowę przejścia przy kapliczce przy ul. Starobałtyckiej zamiast dokończenia budowy chodnika przy ul. Akacjowej, jednakże projekt tego przejścia nie zyskał dostatecznej aprobaty mieszkańców naszego Osiedla.

Zebranie liści na Osiedlowym Placu Zabaw ustalono na kwiecień 2018 r., gdy pogoda będzie sprzyjała.

Ad. 4

Podjęto decyzję w sprawie niewykorzystanych środków na planowany w ubiegłym roku kulig. Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych do kuligu nie doszło, zaś zaplanowane środki mają być przeznaczone na imprezę w czerwcu 2018 r.

Ad. 5

Imprezę z okazji Dnia Dziecka ustalono na dzień 9.06.2018 r. na terenie gospodarstwa agroturystycznego na Redykajnach 22 należącego do Janusza Kojrysa.

Ad. 6

Ustalono termin imprezy Powitanie lata na dzień 16.06.2018 r.

Ad. 7

Przewodniczący RO przypomniał zebranym, że należy terminowo składać do Biura Rady Miasta protokoły z zebrań (w ciągu 7 dni) oraz zamieszczać je na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej RO Likusy (sekretarz Danuta Piotrowicz i z-ca przewodniczącego Józef Gołaszewski).

Ad. 8

Pismem z dnia 26.01.2018 r. Prezydent Olsztyna udzielił negatywnej odpowiedzi                 na pismo Rady Osiedla Likusy z dnia 12.07.2017 r. w sprawie udostępnienia ulicy Jeziornej dla ruchu samochodowego w obu kierunkach, tj. połączenia ul. Jeziornej z ul. Kapitańską:…Główną przesłanką opowiadającą się za utrzymaniem obowiązującej organizacji ruchu jest fakt, iż połączenie ul. Jeziornej z ul. Kapitańską stanowiłoby skrót dla wielu kierowców jadących z ul. Bałtyckiej w ul. Sielską. Geometria ul. Jeziornej oraz brak przyległej do ulicy zabudowy dodatkowo sprzyjałoby rozwijaniu nadmiernych prędkości przez kierowców. Biorąc pod uwagę jak zwiększyło się natężenie pojazdów na ulicach naszego miasta w ostatnich latach oraz intensywny rozwój osiedli zachodnich, natężenie pojazdów korzystających z ul. Jeziornej byłoby zdecydowanie większe aniżeli przez zamknięciem przejazduzdecydowanie pogorszyłyby się warunki i bezpieczeństwo mieszkańców budynków jeziorna 3-5 oraz mieszkańców i turystów wypoczywających na terenie CRS Ukiel i Plaży Miejskiej…

Ad. 9

Prezydent Olsztyna przesłał wraz z pismem z dnia 31.01.2018 r. Radom Osiedli Likusy, Gutkowo i Redykajny ksero wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej wraz z pismem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 31.07.2017 r. Materiały te zostaną wykorzystane przez 3 rady osiedli celem podjęcia dalszych działań w kierunku budowy ulicy Nowobałtyckiej.

Ad. 11

Członkowie RO zgłosili problem związany z pętlą indukcyjną wykrywającą poruszające się pojazdy na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej z ul. Bałtycką, działającą w taki sposób,                     że skrzyżowanie jest kolizyjne.

Zgłosili też konieczność zamontowania świateł na przejściach przy ul. Bałtyckiej przy przystankach autobusowych Letniskowa i Grabowa.

W załączeniu lista obecności członków RO Likusy i gości

Na tym zebranie zakończono.

Danuta Piotrowicz                                       Edward Nowakowski

Zmieniony: piątek, 01 czerwca 2018 11:11
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de