Imieniny i data

Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysawa

07

sty

Protokół 8/2018 Drukuj
Terminarz - Terminarz

Protokół NR XXIV/2018

z zebrania Rady Osiedla LIKUSY z dnia 08.10.2018 r.

W zebraniu uczestniczyło 10 członków Rady Osiedla w.g. listy obecności. Ponadto w zebraniu uczestniczyła przedstawicielka Straży Miejskiej Patrycja Krzywonos.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Edward Nowakowski, który przywitał zebranych i zaproponował porządek obrad:

  1. Informacja Straży Miejskiej o podejmowanych interwencjach na terenie osiedla w ostatnim miesiącu,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków RO Pana Marka Garbowskiego,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce odwołanego członka Rady Pani Ewy Dawidczyk,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Informacyjno-Promocyjnego i Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę oznakowania ulic osiedlowych,
  6. Ustalenie opinii w sprawie pisma Przewodniczącej Rady Miasta do przewodniczących Rad Osiedli,
  7. Organizacja wspólnej imprezy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości,
  8. Ustalenie terminu sprzątania placu zabaw przy ul. Bałtyckiej,
  9. Wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1:

Przedstawicielka Straży Miejskiej Patrycja Krzywonos stwierdziła, że na terenie osiedla nie było zgłoszeń o interwencje. Zgłaszane były problemy dotyczące porządków na tzw. przejściówkach, np. pomiędzy ul. Limbową a Akacjową. Pozostaje nadal problem parkowania na skrzyżowaniu Grabowa/Kasztanowa, gdzie obowiązek pozostawiania wolnej przestrzeni dla pieszych jest trudny do wyegzekwowania.

  

Ad.2:

Przewodniczący Rady Osiedla zgłosił wniosek o skreślenie ze składu Rady Pana Marka Garbowskiego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 7) Regulaminu Wyborów do Samorządu Osiedla. Pan Marek Garbowski nie uczestniczy w pracach Rady od początku kadencji, co skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Rady Osiedla.

Rada Osiedla podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XXIV/13/2018 Rady Osiedla Likusy

z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Marka Garbowskiego.

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Osiedla Likusy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutów Rad Osiedli, uchwala się, co następuje:

Rada Osiedla stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla Marka Garbowskiego z przyczyn określonych w § 25 ust. 1 pkt 7) Regulaminu Wyborów do Samorządu Osiedla, tj długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) nie uczestniczenia w pracach rady osiedla.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podczas głosowania obecnych było 10 członków RO, za przyjęciem proponowanej uchwały było 8 członków, 2 wstrzymało się od głosu.

Ad. 3:

Przewodniczący poinformował obecnych, że osobą, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów jest Pani Ewa Dawidczyk. Pani Dawidczyk wyraziła zgodę na wstąpienie w miejsce Pana Garbowskiego.

Rada Osiedla podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XXIV/14/2018 Rady Osiedla Likusy

z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Osiedla.

Na podstawie § 25 ust. 3 Regulaminu Wyborów do Samorządu Osiedla, Rada Osiedla podjęła uchwałę o wstąpieniu Ewy Dawidczyk w skład Rady Osiedla na miejsce Marka Garbowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podczas głosowania obecnych było 10 członków RO, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad 4:

W związku ze zmianą Uchwały Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutów Rad Osiedli, polegającej na uchyleniu §18 statutu, nastąpiła likwidacja dotychczasowych Komisji Rewizyjnych. W związku z tym Przewodniczący zaproponował rozszerzenie składu osobowego stałych zespołów do realizacji określonych zadań. Zaproponował powołanie Ewy Spirydowicz do składu Zespołu Informacyjno-Promocyjnego. Ewa Spirydowicz wyraziła zgodę na kandydowanie na członka zespołu.

Rada Osiedla podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XXIV/15/2018 Rady Osiedla Likusy

z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie wyboru członka Zespołu Informacyjno-Promocyjnego.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Osiedla Likusy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutów Rad Osiedli, uchwala się, co następuje:

Rada Osiedla powołuje do składu Zespołu Informacyjno-Promocyjnego członka Rady Osiedla Ewę Spirydowicz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podczas głosowania obecnych było 10 członków RO, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Decyzję w sprawie składu pozostałych Zespołów odłożono do następnego zebrania.

Ad 5:

W sprawie znaków drogowych na ulicach osiedlowych Rada Osiedla podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XXIV/16/2018 Rady Osiedla Likusy

z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie wniosku o zmianę oznakowania ulic osiedlowych.

Na podstawie § 7 pkt. 2 Statutu Osiedla Likusy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutów Rad Osiedli, uchwala się, co następuje:

Rada Osiedla postanawia wystąpić do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu oraz do Komisji Bezpieczeństwa z wnioskiem o ograniczenie do 30 km/godz. prędkości na terenie wszystkich ulic osiedlowych oraz oznakowanie równorzędności ulic na wszystkich osiedlowych skrzyżowaniach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podczas głosowania obecnych było 10 członków RO, za przyjęciem proponowanej uchwały było 9 członków, 1 głos przeciw.

Ad. 6:

Przewodniczący zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącej Rady Miasta Olsztyna skierowanym do Przewodniczących Rad Osiedli Miasta Olsztyna w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Olsztyna.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały, Rada Miasta opiniuje, że ograniczenie aby punkt sprzedaży alkoholu był usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od budynków kultu religijnego nie dotyczy naszego osiedla – takie sytuacje nie występują. Jednocześnie podtrzymujemy stanowisko, że ograniczenie takie powinno dotyczyć budynków szkół, przedszkoli i żłobków.

Rada Osiedla podziela stanowisko wnioskodawców o niezasadności zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 do 6:00.

Ad.7:

Ustalono udział w imprezie z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się 10.11.2018 r. na terenie stadniny J. Kojrysa, wspólnie z mieszkańcami osiedla Redykajny i Gutkowo. Finansowanie udziału mieszkańców Likus – z funduszu na działalność Rady. Zbiórka o godz. 15 na pętli linii 101. W programie – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Informacja o imprezie znajdzie się na tablicach ogłoszeń, przewodniczący zaapelował o zachęcanie do udziału oraz telefoniczne zgłaszanie chętnych w terminie do 28.10.2018 r.  

Ad 8:

Następnie omówiono sprawę porządkowania terenu osiedlowego placu zabaw. Ustalono, że ze względu na warunki atmosferyczne, zbieranie liści odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Ad 9:

Rozważano także kwestię działań Rady Osiedla w sprawie budowy ulicy Nowobałtyckiej. Postanowiono wznowić współpracę w tej sprawie z Radami Osiedli Gutkowa i Redykajn.

Na tym zebranie zakończono.

……………………………                                                                ……………………………

       Protokolant                                                                                           Przewodniczący                                                                                      

   Ewa Spirydowicz                                                                                 Edward Nowakowski

Zmieniony: poniedziałek, 07 stycznia 2019 11:11
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de