Imieniny i data

Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysawa

07

sty

Protokół 10/2018 Drukuj
Terminarz - Terminarz

Protokół NR XXVII/2018

z zebrania Zarządu Osiedla LIKUSY z dnia 30.11.2018 r.

W zebraniu uczestniczyło 6 członków Zarządu Osiedla w.g. listy obecności.

Obecni byli także zaproszeni goście w osobach nowo wybranych Radnych Miasta Olsztyna:

- Marian Zdunek,

- Wiktor Wójcik,

- Krystyna Flis,

- Robert Szewczyk,

- Elżbieta Wirska.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Edward Nowakowski, który przywitał zebranych, podziękował gościom za przybycie, a następnie przedstawił porządek obrad:

 1. Krótkie omówienie i przedstawienie oczekiwań mieszkańców osiedla wobec Radnych 1 Okręgu Wyborczego,
 2. Przedstawienie najistotniejszych problemów dotyczących mieszkańców Olsztyna, a w szczególności mieszkańców osiedla Likusy.
  1. działania na rzecz rozpoczęcia budowy ulicy Nowobałtyckiej,
  2. propozycje rozwiązania dostępu do plaży miejskiej z pominięciem ulic osiedlowych poprzez otwarcie przejazdu na ulicy Jeziornej,
  3. dalsze działania na rzecz budowy nawierzchni ulicy Kajakowej,
  4. rozwiązanie problemu skrzyżowania ulic Grabowej z Kasztanową i Olimpijską,
  5. problem oświetlenia ulicy Grabowej,
  6. dokończenie modernizacji (budowy) cieku wodnego z jeziora Sukiel do Jeziora Krzywego,
  7. omówienie problemów osiedlowego placu zabaw.
  8. Podsumowanie zebrania.

Przewodniczący zapewnił zaproszonych gości, że mieszkańcy pokładają duże nadzieje w działaniach Rady Miasta obecnej kadencji. Liczą na rozwiązanie wielu spraw istotnych dla osiedla, ale też ważnych dla całego miasta. Chodzi więc o rozwiązywanie problemów miasta, ale także problemów wspólnych dla sąsiednich osiedli, w szczególności Gutkowa i Redykajn. Przewodniczący wyraził nadzieję, że bieżąca kadencja Rady Miasta przyniesie dobre skutki. Rada Miasta rozporządza określonymi środkami, ale od Radnych zależy ustalenie priorytetów z uwzględnieniem obietnic wyborczych. Należy zważyć, że wprawdzie Prezydent Miasta proponuje określone rozwiązania, ale to właśnie Radni podejmują uchwały rozstrzygające.

Przewodniczący przypomniał, że ostatnie posiedzenia Rady Miasta zdominowały utarczki słowne, tymczasem nas - mieszkańców interesują sprawy istotne dla miasta i jego mieszkańców. Dlatego mamy nadzieję, że obecna Rada Miasta przyczyni się do rozwoju miasta i osiedli bez zbędnych niesnasek.

Następnie przystąpiono do omawiania poszczególnych spraw najistotniejszych ze względu na problemy osiedla Likusy.

Ulica Nowobałtycka.

Przewodniczący przedstawił w dużym skrócie historię walki o realizację inwestycji, która od lat stanowi najistotniejszą potrzebę mieszkańców osiedla Likusy.

Oficjalne wystąpienia mieszkańców do władz miasta datują się co najmniej od 1997 roku, kiedy to złożona została petycja mieszkańców z prośbą o włączenie do planu inwestycyjnego na 1998 rok środków na opracowanie projektu budowy ulicy Nowobałtyckiej.

30.11.1998 roku Rada Osiedla składa wniosek do Zarządu Miasta o włączenie tej budowy do WPI.

W dniu 7.05.2001 r. Rada Osiedla podjęła uchwałę nr 3/2001 w sprawie budowy ulicy Nowobałtyckiej. Uchwała została złożona Prezydentowi Miasta Olsztyna oraz do Wydziału Inżynierii Miasta.

W planie WPI na lata 2000-2003 jako zadanie nr 64 WTI-BO 64/00-B-24 zaplanowano 150 000 zł w roku 2000 na projekt i całkowity projekt do 2003 r.

W planie WPI na lata 2003-2006 w pozycji 28 ustalono kolejność wg hierarchii 43 (na 471 pozycji) sporządzenia dokumentacji w 2005 roku. Realizację przewidziano na 2006 r.

W planie WPI na lata 2007-2010 lista rezerwowa przewidywała w pozycji 135 budowę ulicy Nowobałtyckiej z przeznaczeniem kwot:

w 2008 r. – 5 000 000 zł.

w 2009 r. – 8 000 000 zł.

w 2010 r. – 13 000 000 zł.

W projekcie na lata 2010-2013 przewidziano całkowity koszt inwestycji na 38 700 000 zł.

Początek miał nastąpić w 2012 r. a wydatkowanie środków:

w 2012 r. – 500 000 zł.

w 2013 r. – 2 000 000 zł.

po 2013 r. – 36 200 000 zł.

Ponadto Rada Osiedla organizowała spotkania z Prezydentem Miasta Olsztyna, na których omawiano m. in. sprawę budowy ulicy Nowobałtyckiej, na których uzyskiwano obietnice ruszenia z realizacją tej inwestycji w miarę uzyskiwania środków z tytułu oszczędności na przetargach na wcześniej zaplanowane inwestycje.

W ostatnim czasie zdesperowani mieszkańcy podjęli radykalne działania takie jak blokowanie ulicy Bałtyckiej, demonstracje wspólnie z osiedlami Gutkowo i Redykajny (transmitowane bezpośrednio przez telewizję ogólnopolską), a także kolejne wspólne spotkania z Prezydentem poświęcone planowanej inwestycji.

W efekcie tych działań wygospodarowano pieniądze na opinię środowiskową . Opracowano projekt wstępny konsultowany z mieszkańcami. Po 3 latach decyzją Rady Miasta opracowano projekt wykonawczy. Miasto miało dołożyć środki własne dla uzyskania środków unijnych. Projekt trafił do komisji rozpatrującej wnioski dosłownie w ostatniej chwili. Z poparcia wycofał się także były wiceminister Jerzy Szmidt. Ostatecznie wniosek przepadł, gdyż zabrakło 3 pkt. Straciliśmy te punkty, ponieważ w projekcie nie przewidziano połączenia z drogą krajową, a ponadto nie ogłoszono przetargu na wykonanie inwestycji.

Przewodniczący wyraził przekonanie, że można byłoby rozpocząć budowę stopniowo, dzieląc inwestycję na poszczególne odcinki.

W tym miejscu Radny Robert Szewczyk potwierdził historię działań w sprawie ulicy Nowobałtyckiej. Podkreślił, że w ostatniej kampanii wyborczej do samorządów wszyscy kandydaci wymieniali Nowobałtycką jako priorytet. Jest to obecnie najlepiej przygotowana inwestycja w mieście i powinna być realizowana jako pierwsza.

We współpracy z zarządem dróg w projekcie zostanie uwzględnione połączenie ulicy z drogą krajową. W tej sprawie mamy istotną pomoc w osobie Wiktora Wójcika.

Odnosząc się do protestów mieszkańców Radny podkreślił, że były one organizowane „w sprawie”, a nie przeciwko komuś.

Radny Wiktor Wójcik także potwierdził, że obserwuje sznur pojazdów ciągnących przez ulicę Bałtycką z i w kierunku osiedla Likusy. Zajmuje się środkami unijnymi na drogi i może stwierdzić, że dla uwzględnienia wniosku wystarczyłoby ogłoszenie przetargu na wykonanie. Tymczasem potrzebne nam środki poszły do Białegostoku.

Odnosząc się do pomysłu Przewodniczącego, Radny wyjaśnił, że realizacja inwestycji etapami wyklucza skorzystanie ze środków unijnych.

Ponadto Radny potwierdził, że istnieje dysproporcja w kierowaniu środków na poszczególne osiedla, gdzie preferowane są gęsto zaludnione osiedla południowe.

Radna Krystyna Flis także stwierdziła, że nasze osiedla są zaniedbane jeśli chodzi o inwestycje. Tymczasem są to piękne tereny o charakterze turystycznym, odwiedzane przez licznych gości. Słaba infrastruktura drogowa powoduje, że przyjezdni często błąkają się po osiedlu poszukując drogi na plaże, do ośrodków sportowych i restauracji czy hoteli. Radna popiera przedmówców i deklaruje, że będzie głosowała za tą inwestycją.

Radny Marian Zdunek przyznał, że historia ulicy Nowobałtyckiej jest wyjątkowo długa. Jego zdaniem WPI było tylko mydleniem ludziom oczu, bo nikt ich nie rozliczał z wykonania zaplanowanych środków.

Zmiana nastąpiła dopiero po zmianie ustawy o finansach i budżecie, w której odeszliśmy od WPI. Poważne rozmowy o Nowobałtyckiej zaczęły się dopiero od remontu ulicy Bałtyckiej, w którym dostosowano rozwiązania do przyszłej ulicy.

Potwierdził, że realizacja inwestycji etapami oznaczałaby finansowane ze środków własnych. Jeśli chodzi o wniosek o środki unijne, dla uzyskania brakujących 3 pkt. i uwzględnienia wniosku wystarczyłoby samo ogłoszenie przetargu. Można było przetarg ogłosić, a odbyć go po uzyskaniu środków.

Obecnie jest pozytywny klimat dla budowy ulicy Nowobałtyckiej, gdyż wszyscy kandydaci wskazywali ją jako priorytet. W Radzie Miasta jest dwóch radnych, którzy kandydowali na Prezydenta Miasta i oni także mieli tą inwestycję w programie.

Radny zwrócił jednak uwagę na okoliczności, które mogą stanowić konkurencję:

- w Dywitach powstaje osiedle na 4,5 tysiąca mieszkańców, co spowoduje korki na ulicy Wojska Polskiego,

- nowe osiedla rozrastają się przy ulicy Jagiellońskiej, na której także powstaje wzmożony ruch,

- budowa ulicy Żurawiej paradoksalnie może stanowić zagrożenie, generując argument, że poprawi to sytuację na osiedlach Gutkowo i Likusy.

Radna Elżbieta Wirska podkreśliła, że współpraca w Radzie Miasta jest konieczna, jednak należy także dbać o dobre kontakty w ministerstwach.

Radna Krystyna Flis odniosła się do opinii o byłym WPI. Stwierdziła, że problem wynikał z faktu, że przy każdej zmianie władzy dochodziło do zmian w planach i nie było kontynuacji projektów.

Radny Robert Szewczyk wyjaśnił, że w budżecie miasta na rok 2019 nie będzie ulicy Nowobałtyckiej, ale to dlatego że brak jest odpowiednich programów unijnych. Niemniej jednak środki własne są zabezpieczone.

Jeśli chodzi o ulicę Żurawią, to będzie ona miała ograniczenie do 5 t. co oznacza, że ciężkie TIR-y będą przejeżdżać przez Bałtycką, a często wiozą one ładunki niebezpieczne.

Przewodniczący zaapelował do Radnych, aby w sprawach osiedla zadbali o aktywność w mediach.

Dostęp do plaży miejskiej z pominięciem ulic osiedlowych.

Przewodniczący przypomniał, że obecnie istnieją tylko dwa wjazdy na plażę, w tym jeden prowadzi przez osiedle Likusy.

W związku z informacją o planowanym tunelu dla pieszych i rowerzystów pod byłym przejazdem kolejowym na ulicy Jeziornej Rada Osiedla zorganizowała spotkanie z przedstawicielami PKP przy przejściu kolejowym. Postulowaliśmy udostępnienie ulicy Jeziornej dla ruchu samochodowego w obu kierunkach. Następnie Rada Osiedla wystąpiła w tej sprawie pisemnie do Prezydenta Miasta, PKP oraz Policji. Wystąpienie poparło podpisami 159 mieszkańców okolicznych ulic oraz wszyscy przedsiębiorcy działający wokół jeziora od strony osiedla.

Wystąpienie złożono adresatom 18 lipca 2017 r. ale odpowiedzi udzielił tylko Prezydent – po upływie 6 miesięcy. Prezydent podkreślił, że inwestycja będzie prowadzona przez PKP. Polemizował także z argumentami dotyczącymi bezpieczeństwa na osiedlu, preferując jednocześnie warunki i bezpieczeństwo budynków Jeziorna 3-5 (są oddalone od ulicy i oddzielone parkingami i pasem zieleni). Co do możliwych działań miasta w tej sprawie Pan Prezydent nie wypowiedział się.

Radny Robert Szewczyk poinformował zebranych, że samorząd brał udział na etapie przygotowania przez PKP inwestycji Olsztyn-Braniewo. Ustalono także przebudowę odcinka Gutkowo-Olsztyn. Złożyliśmy wówczas wniosek o tunel samochodowy. P. Merkel był wprawdzie przeciwny, ale jednak wpisano ten tunel w projekt Olsztyn-Gutkowo. Uwzględnia on ruch samochodowy, aczkolwiek ograniczony do pojazdów uprzywilejowanych. Należy więc walczyć o zapewnienie całego ruchu samochodowego.

Budowa nawierzchni ulicy Kajakowej.

Przewodniczący przypomniał, że był projekt budowy tej ulicy przy budowie Starobałtyckiej, ale do wykonania nie doszło i sprawa utknęła w martwym punkcie. Obecnie, mieszkaniec osiedla Pan Zbigniew Prusinowski zadeklarował wykonanie nawierzchni poprzez utwardzenie płytami typu „JOMB” – we własnym zakresie. Wystąpił z wnioskiem o wyrażenie na to zgody ZDZiT, a wniosek ten poparła Rada Osiedla.

Przewodniczący zwrócił się do Radnych o poparcie planów budowy tej ulicy.

Skrzyżowanie Grabowa, Kasztanowa i Olimpijska.

Wokół tego skrzyżowania brak jest chodników. Skrzyżowanie jest szczególnie ruchliwe ze względu na okoliczności, o których była mowa wyżej, a więc zagrożenia są oczywiste. Dodatkowo, mieszkaniec ulicy Limbowej nasadził sobie przed domem drzewa i krzewy, a mieszkańcy naprzeciw nagminnie parkują samochody przed budynkami. Przewodniczący przypomina, że istniały uzgodnienia o przebudowie tego skrzyżowania, ale sprawa nie doczekała się realizacji.

Oświetlenie ulicy Grabowej.

Od czasu budowy wiaduktu na ulicy Bałtyckiej mieszkańcy znacznie częściej korzystają z przejścia ulicą Grabową. Ulica nie jest oświetlona i poruszanie się po zmroku jest niebezpieczne, dlatego mieszkańcy od lat postulują wykonanie tam oświetlenia.

Radna Krystyna Flis zobowiązała się osobiście do załatwienia tego problemu.

Modernizacja cieku wodnego przy ul. Limbowej.

Przewodniczący wyjaśnił, że pomiędzy jeziorami Sukiel a Ukiel przed budową ulicy Olimpijskiej istniał naturalny ciek wodny. Po wybudowaniu nawierzchni woda nie przedostaje się na drugą stronę i zaczęła wybijać na ulicę. Wodociągi miejskie „rozwiązały problem” w ten sposób, że wyprowadzono rurę ze studzienki rewizyjnej do burzowej. Skutek jest taki, że wraz z wodą z jeziora Sukiel, do kanalizacji wpadają także ryby, raki i inne żyjątka.

Przewodniczący zwrócił się do Radnych o pilną interwencję w tej sprawie. Wszyscy obecni są zbulwersowani sytuacją, a Radna Krystyna Flis deklaruje podjęcie niezwłocznych działań.

Budowa placu zabaw.

Wniosek o budowę osiedlowego placu zabaw został złożony do Zarządu Miasta w 2013 roku. Opracowano projekt koncepcyjny (stanowił pracę magisterską) i projekt ten przedstawiono Prezydentowi. Przewodniczący wskazał, że jest to kolejna sprawa istotna dla mieszkańców osiedla, która wymaga załatwienia.

Wolne wnioski.

Obecni dyskutowali na temat uciążliwego ruchu samochodowego na osiedlach, w tym zwłaszcza na dojeździe do ronda i dalej ulicą Bałtycką.

Radny Marian Zdunek stwierdził, że w projekcie budowy ronda przegapiono konieczność budowy prawoskrętów na ulicę Grunwaldzką i z Artyleryjskiej na Bałtycką. Wrócimy do tego tematu, ponieważ jest zamiar wykonania tych prawoskrętów.

Podsumowanie zebrania.

W podsumowaniu, Przewodniczący raz jeszcze podziękował za przybycie gości oraz za aktywny udział w dyskusji wszystkich obecnych. Wyraził przekonanie , że dzisiejsze zebranie przyniesie pozytywne skutki w zakresie poruszanych problemów. Zaprosił Radnych do dalszej współpracy oraz do obecności na zebraniach Rady Osiedla Likusy.

Na tym zebranie zakończono.

Ewa Spirydowicz                                                                                  Edward Nowakowski                                                            

Zmieniony: poniedziałek, 07 stycznia 2019 11:18
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de